Nytt evidensbaserat balansträningsprogram för äldre personer!

Att minska och förhindra fallolyckor bland personer över 65 år är en riksangelägenhet. Hållbalansen kan bidra till det. Det är ett nytt evidensbaserat, kunskapshöjande och engagerande balansträningsprogram som bjuder in till aktiv handling för att minska och förebygga fallolyckor.

Fall är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa och sjuklighet hos äldre. Varje år dör närmare 1600 personer äldre än 65 år till följd av en fallolycka. Det innebär att risken att dö i en fallolycka är sex gånger större än i en trafikolycka. Förutom lidande och död kostar fallolyckor samhället stora kostnader.

Förebyggande åtgärder kan minska fall och fallskador med upp till 60 procent och den effektivaste åtgärden har visat sig vara att kombinera balans-, styrke-, rörlighets- och uthållighetsträning. En mängd olika träningsprogram används i Sverige. Samtidigt är det vetenskapliga underlaget knappt om vilka övningar som fungerar för äldre, i vilken kombination de ska användas och under hur lång tid.

Det är därför av största vikt att åtgärdsprogram är testade på den grupp de är avsedda för. Det är även angeläget att fysioterapeuter och andra personalgrupper som arbetar med äldre och äldres hälsa och prevention får mer kunskap om fallprevention och anpassade träningsprogram.

Nytt evidensbaserat program!
Hållbalansen är en ny balansträningsmodell som har testats i ett flertal kliniska studier baserad på vetenskapligt framtagna principer för träning, balanskontroll och åldrande. Modellen har tagits fram av professor Agneta Ståhle och hennes forskargrupp vid Karolinska Institutet. Resultaten av studierna har bland annat visat att de som deltagit i träningen går snabbare, är mindre rädda för att ramla, är mer fysiskt aktiva, har ökad funktionsförmåga och aktivitet i dagliga livet och skattar en högre livskvalitet än en kontrollgrupp.

Hållbalansen erbjuder konkreta verktyg, kunskap och tips till i första hand fysioterapeuter i hela landet. Programmet stimulerar olika lärstilar, skapar närvaro och lockar till intresse och inte minst bjuder in till aktiv handling för att förhindra fallolyckor bland personer över 65 år. Programmet är progressivt eftersom övningarna kan utföras på olika nivåer (grundnivå, medelnivå och avancerad nivå), vilket gör att man successivt kan öka svårighetsgraden för varje enskild person.

 

Var med och gör skillnad!

Inte medlem? Bli medlem och ta del av det nya balansträningsprogrammet här! >>

Fakta

Fall är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa och sjuklighet hos äldre. Av de cirka 300 000 som årligen söker akut sjukhusvård i Sverige till följd av fallolyckor, dör omkring 1 600. Risken att dö i en fallolycka är sex gånger större än i en trafikolycka. Kliniska studier har visat lovande resultat för balansträning hos äldre, såväl friska som personer med benskörhet och Parkinsons sjukdom. Agneta Ståhles grupp har utvecklat en ny balansträningsmodell baserad på vetenskapligt framtagna principer för träning, balanskontroll och åldrande.