Rädsla att falla, öka tilltro till egen förmåga och livskvalitet

Rädsla för att falla är vanligt bland äldre. I Håll Balansen är övningarna utmanande men sker under trygga förhållanden, vilket ger deltagarna möjlighet att stärka tilltron till sin egen förmåga, livskvalitet och minska sin fallrisk.

Rädsla för att falla kan vara ett stort problem för många, och är vanligt hos äldre. Ett tidigare fall är den största riskfaktorn för att utveckla rädsla för att falla. Kvinnor och äldre personer är mest rädda för att falla.

Rädsla för att falla definieras på olika sätt: Oro för att man inte kan utföra normala aktiviteter utan att falla, frånvaro av trygghet i att hålla balansen under normal aktivitet och att vara rädd att falla. Denna rädsla kan leda till att man undviker aktiviteter och får en försämrad livskvalitet. Rädslan i sig kan också öka risken för framtida fall. Fallrädsla som är befogad kan dock ha en skyddande effekt, så att man inte utsätter sig själv för onödiga risker.

En persons tilltro till sin förmåga att utföra en specifik aktivitet eller beteende (self-efficacy) är beroende av tidigare prestationer och hur väl man lyckades. Ju starkare en persons tilltro till sin förmåga och förväntning att lyckas är, desto mer sannolikt är det att personen påbörjar och fortsätter en given aktivitet. Tilltron är extra viktigt för att ta till sig träning, men spelar en mindre roll i att vidmakthålla den.

I Håll Balansen är övningarna utmanande men sker under trygga förhållanden, vilket ger deltagarna möjlighet att stärka sitt  självförtroende och minska sin fallrisk.

 

Hälsorelaterad livskvalitet

Hälsorelaterad livskvalitet är ett flerdimensionellt begrepp som beskriver hur hälsostatus och bemötande påverkar individens livskvalitet. Begreppet omfattar många olika aspekter så som fysisk och mental hälsa, känslomässigt och socialt välbefinnande (IM kappa).

Håll Balansen kan förbättra livskvaliteten genom att deltagarna får träna tillsammans med andra i samma situation och förbättra sin rörlighet och balans, vilket kan leda till ett bättre mående med ökad självständighet och möjlighet till ökat deltagande i sociala aktiviteter.


MER

Länk 1

Länk 2

Länk 3

Länk 4

Länk 5

Länk 6

Fakta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor i
ncididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commod